Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Phấn đấu để công nghệ thông tin trở thành động lực phát triển của thư viện

Title: Phấn đấu để công nghệ thông tin trở thành động lực phát triển của thư viện
Authors: Hoàng, Văn Định
Keywords: Công nghệ thông tin;Tin học;Thư viện
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 110-115
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23361
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Một số vấn đề về công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng và hoạt động của mạng lưới thư viện cơ sở ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

Title: Một số vấn đề về công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng và hoạt động của mạng lưới thư viện cơ sở ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Công Hoan
Keywords: Thư viện cơ sở;Phú Thọ
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 180-190
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23467
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Mấy suy nghĩ bước đầu về sự cần thiết đào tạo đại học "Quản trị thông tin kinh tế doanh nghiệp"

Title: Mấy suy nghĩ bước đầu về sự cần thiết đào tạo đại học "Quản trị thông tin kinh tế doanh nghiệp"
Authors: Vũ, Văn Nhật
Keywords: Đào tạo đại học;Ngành quản trị thông tin kinh tế doanh nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chương trình đào tạo quản trị thông tin kinh tế doanh nghiệp: Mục tiêu và nội dung đào tạo
Description: tr. 386-389
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23472
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Nâng cao năng lực chia sẻ thông tin giữa thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á với các thư viện trong Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Title: Nâng cao năng lực chia sẻ thông tin giữa thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á với các thư viện trong Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Đức Hạnh
Keywords: Năng lực chia sẻ thông tin;Viện nghiên cứu Đông Nam Á;Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Việc phát triển và chia sẻ nguồn lực thông tin là nền tảng cơ bản tạo sự biến đổi về chất trong hoạt động thông tin- tư liệu- thư viện
Description: tr. 182-192
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23609
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thư viện huyện Lý Nhân mô hình tiên tiến thư viện cấp huyện tỉnh Hà Nam ( trích báo cáo của UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam)

Title: Thư viện huyện Lý Nhân mô hình tiên tiến thư viện cấp huyện tỉnh Hà Nam ( trích báo cáo của UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam)
Keywords: Lý Nhân;Hà Nam;Thư viện huyện;Mô hình thư viện
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 262-272
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23615
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Báo cáo hoạt động của thư viện thị xã Sơn Tây 2 năm 1999 - 2000

Title: Báo cáo hoạt động của thư viện thị xã Sơn Tây 2 năm 1999 - 2000
Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương
Keywords: Báo cáo;Thư viện;Hoạt động thông tin thư viện;Sơn Tây
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 294-297
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23643
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Hoạt động thư viện của huyện Duy Xuyên năm 1999 - 2000

Title: Hoạt động thư viện của huyện Duy Xuyên năm 1999 - 2000
Authors: Dương, Đức Quí
Keywords: Thư viện huyện;Duy Xuyên;Hoạt động thư viện
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 298-300
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23648
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Phấn đấu để công nghệ thông tin trở thành động lực phát triển của thư viện

Title:  Phấn đấu để công nghệ thông tin trở thành động lực phát triển của thư viện Authors:  Hoàng, Văn Định Keywords:  Công nghệ thông t...